Ελληνικά   English (UK)

Συνέδρια - Ημερίδες

Η Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης (ΕΕΠΕ) διοργανώνει σε τακτική βάση Συνέδρια και Ημερίδες με στόχο την επιστημονική παραγωγή γνώσης, τον κριτικό διάλογο σε τρέχουσες εξελίξεις της σχετικής βιβλιογραφικής παραγωγής, αλλά και τη δημόσια παρέμβαση σε ζητήματα μείζονος κοινωνικού και πολιτικού ενδιαφέροντος. Στα Τακτικά Συνέδρια καταβάλλεται προσπάθεια για εξωστρέφεια και διεθνή προσανατολισμό, καθώς και για διεπιστημονική συνομιλία ανάμεσα σε ερευνητές/ήτριες διαφορετικών κλάδων των κοινωνικών επιστημών. Ιδιαίτερη μέριμνα δίδεται στην ενσωμάτωση νέων διδακτόρων στην επιστημονική κοινότητα με τη διεξαγωγή ειδικής ημερίδας στην οποία νέοι/ες συνάδελφοι παρουσιάζουν τη δουλειά τους και μπορούν να την εμπλουτίσουν περαιτέρω αξιοποιώντας κριτικές παρατηρήσεις, σχόλια ή παραινέσεις. Πληροφορίες για τα συνέδρια, τις ημερίδες και τις συναντήσεις νέων διδακτόρων μπορούν να αντληθούν στη σχετική καρτέλα “εκδηλώσεις”.

Logo