Ελληνικά   English (UK)

Ομάδες Μελέτης

Η Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης (ΕΕΠΕ) ενθαρρύνει τη δημιουργία και υποστηρίζει τη λειτουργία ομάδων μελέτης (study groups) που αποσκοπούν στην προώθηση της έρευνας σε ειδικές θεματικές περιοχές και την επιστημονική συνεργασία των μελών. Οι ομάδες μελέτης έχουν χαλαρότερη οργανωτική δομή σε σχέση με τα ερευνητικά δίκτυα και εστιάζουν σε ειδικότερες θεματικές περιοχές ενδιαφέροντος.

Στις ομάδες μελέτης ενθαρρύνονται να συμμετέχουν νεότερα μέλη της ΕΕΠΕ ώστε να παρέχονται ευκαιρίες επιστημονικού διαλόγου και κριτικού (ανα)στοχασμού στο πλαίσιο συλλογικών δράσεων με κοινό θεματικό ενδιαφέρον.

Logo