Ελληνικά   English (UK)

Ερευνητικά Δίκτυα

Η Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης (ΕΕΠΕ) ενθαρρύνει τη δημιουργία και υποστηρίζει τη λειτουργία ερευνητικών δικτύων που αποσκοπούν στην προώθηση της έρευνας σε ειδικές θεματικές περιοχές και την επιστημονική συνεργασία των μελών. Τα ερευνητικά δίκτυα τελούν υπό την αιγίδα της ΕΕΠΕ. Αυτοδιοικούνται και προγραμματίζουν τη δράση τους σύμφωνα με τις δικές τους διαδικασίες και αρχές λειτουργίας. Επιθυμητό είναι ωστόσο να συμμετέχουν με πάνελ στα συνέδρια της ΕΕΠΕ και να υλοποιούν εξειδικευμένες εκδηλώσεις σε ετήσια ή διετή βάση. Οι δράσεις των ερευνητικών δικτύων δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο (site) της ΕΕΠΕ. Στο τέλος κάθε έτους οι συντονιστές των ερευνητικών δικτύων υποβάλουν απολογιστική έκθεση δράσεων στο ΔΣ της ΕΕΠΕ, τα σημαντικότερα σημεία της οποίας ανακοινώνονται στη ΓΣ των μελών.

Μέχρι στιγμής υπό την αιγίδα της ΕΕΠΕ δραστηριοποιούνται τα εξής ερευνητικά δίκτυα: 

Δίκτυο για την Ανάλυση του Πολιτικού Λόγου 

Δίκτυο για τη Μεθοδολογία στην Πολιτκή Επιστήμη

Δίκτυο για τις εκλογές, την Κοινή Γνώμη και τα Πολιτικά Κόμματα

Logo